تصاویر قبل و بعد از درمان واریس

تصاویر قبل و بعد از درمان واریس

عمل جراحل قبل

بعد از درمان

بعد از درمان

بعد از درمان

بعد از درمان

بعد از درمان

بعد از درمان

بعد از درمان

بعد از درمان

قبل از درمان

قبل از درمان

قبل از درمان

قبل از درمان

قبل از درمان

قبل از درمان

قبل از درمان

قبل از درمان

بعد از درمان

بعد از درمان

قبل از درمان

قبل از درمان

بعد از درمان

بعد از درمان

بعد از درمان

بعد از درمان

بعد از درمان

بعد از درمان

بعد از درمان

بعد از درمان

بعد از درمان

بعد از درمان

بعد از درمان

قبل از درمان

قبل از درمان

قبل از درمان

قبل از درمان

قبل از درمان

قبل از درمان

قبل از درمان

قبل از درمان

قبل از درمان

قبل از درمان

قبل از درمان

فیلم رضایت مراجعین